سنگ کلیه – سنگ کلیه (نفرولیتیازیس) ته نشینهای سخت و محکمی است که داخل کلیه تشکیل میشود.این سنگها از نمکهای معدنی و اسیدی تشکیل میشوند.این سنگها میتوانند هر قسمت از مجاری ادراری را درگیر کنند ، از کلیه گرفته ...
ادامه مطلب