سلامت ضعیف اروپاییان و درمان خنده دار برای درمان بیماریها در قرون وسطی ثابت ، پزشکی مسلمان بود که در جنگهای صلیبی به کمک اروپائیان رفت چنان که میدانیم در جنگهای صلیبی مسلمانان با اروپائیان خصومت زیادی نداشتند.آنان هدفشان ...
ادامه مطلب