در آینده سگها میتوانند سرطان پستان را تشخیص دهند یک محقق انگلیسی با هدف طراحی هشیار الکترونیکی سگها را تمرین میدهد.هدف این تمرین آن است که سگها از طریق بازدم سرطان پستان را تشخیص دهند. موسسه ی "medical detection ...
ادامه مطلب