چرا بعضی‌ها گمان می‌کنند زندگی سخت است یا به آخر خط رسیده‌اند؟ مگر مفهوم سختی نسبی نیست؟ سختی و دشواری مفهومی ناظر به امور غیر واقع است و بر اساس درک و تحمل هر فرد متغیر است، یعنی ...
ادامه مطلب