واریس چیست؟ واریس نوعی بیماریست که در آن وریدهای پا پیچ در پیچ و برجسته میشوند.ممکن است مختصری خارش داشته باشد . اغلب در زنان میبینید و پیری مستعد کننده افراد به آن است. علت واریس پا چیست؟ در ...
ادامه مطلب